Stiftelse af Aktieselskab

Man kan både starte et aktieselskab – forkortet A/S – alene og sammen med andre. Er man flere ejere, ejer man ikke nødvendigvis en lige stor andel. Størrelsen på ens ejerandel kommer an på, hvor meget af selskabskapitalen, man har indskudt fra starten eller erhvervet sig siden hen. En af fordelene ved at oprette et aktieselskab er, at ejerne ikke hæfter personligt. Man mister i udgangspunktet ikke mere end de 500.000 kr. det kræves, at man indskyder i aktiekapital for at kunne starte et A/S. Derfor rammes ens personlige økonomi ikke, helt som i et ApS og man kan beholde sit hus mm. Dette gælder selvfølgelig ikke, hvis man f.eks. har underskrevet en aftale om at hæfte personligt eller kautionere f.eks. i forbindelse med et banklån.

Hvad skal der til for at oprette et A/S?

Man skal som tidligere skrevet kunne indskyde en kapital på minimum 500.000 kr. for at stifte et A/S. De 500.000 kr. behøver dog ikke at foreligge i kontanter. Har man f.eks. haft en enkeltmandsvirksomhed, kan den bruges som såkaldt apportindskud. Ud over en virksomhed kan apportindskuddet også være produktionsmaskiner og andet udstyr, en bil eller eventuelle patenter. Når man stifter et selskab skal man udarbejde et stiftelsesdokument samt selskabets vedtægter. Stiftelsen skal indberettes til Erhvervsstyrelsen samtidigt med, at man også som stifter skal dokumentere, at de 500.000 kr. er indsat i selskabet.

Skattereglerne for et A/S

Som ejer kan man vælge at få udbetalt løn, som en almindelig lønmodtager. I det tilfælde skal man betale A-skat og AM-bidrag. Overskuddet i aktieselskabet beskattes efter selskabsskattereglerne. Hvis ejerne vælger at få udbetalt udbytte, skal der betales udbytteskat.
Der kan være fordele rent skattemæssigt ved at oprette et holdingselskab, der står som ejer af aktieselskabet (i det tilfælde bliver aktieselskabet til et driftsselskab). Det er nemlig sådan at, når selskabsskatten er betalt af et overskud i et driftsselskab, kan man skattefrit overføre overskuddet til holdingselskabet. Her kan pengene evt. bruges til nye investeringer.

Ejerforhold og ejerbog

Som nævnt i indledningen kan et A/S ejes af en ejer eller flere ejere. Både en person og en virksomhed eller et andet selskab kan stå som ejer. Ejerandelene bestemmes af den enkelte ejers indskud. Det er en pligt for et kapitalselskab – som et A/S hører under – at føre en ejerbog. Ejerbogen er en registrering af dem, der ejer selskabet. I den skal man notere alle de forhold, der har med ejerne af gøre. Det er f.eks. deres navne og hvor mange procent deres andel og stemmeret udgør. Det er vigtigt at ejerbogen hele tiden er ført up to date. Hvordan ejerbogen er udformet og føres – i et regneark eller Word dokument, om den er håndskrevet eller varetages af en advokat – er derimod helt op til selskabets ledelse. Ejerbogen skal ikke være offentligt tilgængelig, men offentlige myndigheder er berettiget til adgang, hvis de ønsker det. Udover at stå i ejerbogen skal ejere, der har mere end 5 % af selskabet registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Ledelsen i et A/S

Når man stifter et aktieselskab, skal man udpege en direktion samt vælge et tilsynsråd eller en bestyrelse. Flertallet af de medlemmer, som bestyrelsen eller tilsynsrådet består af, vælges på generalforsamlingen. Det er nemlig generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed. En bestyrelse i et A/S skal som minimum have tre medlemmer. Eventuelle medarbejderrepræsentanter i selskabet har ret til en plads i henholdsvis tilsynsrådet eller bestyrelsen. Det er direktionen i selskabet, der har at gøre med ledelsen i dagligdagen. Derimod tager en bestyrelse sig af den mere visionære og strategiske del af arbejdet. Det er også bestyrelsen, der står for at ansætte direktionen. Har et A/S et tilsynsråd i stedet har dette ikke det strategiske ledelsesmæssige ansvar, som pålægger en bestyrelse.